Hrubá stavba – realizace, fotodokumentace

Hotová hrubá stavba je staticky únosná a stabilní stavba, do které nezatéká. Její rozsah je určen smlouvou a položkovým rozpočtem stavby.

Podle stavební dokumentace se provede zaměření a vytyčení stavebního pozemku i samotného domu. Na ně navazují zemní a výkopové práce.

Před zalitím základových pasů je nutné správně položit zemnící pásek, připravit prostupy pro kanalizaci, vodovod, přívod elektřiny, tepelné čerpadlo a další uvažované technologie a inženýrské sítě.

Dalším krokem je příprava základové desky podle statického návrhu. Vyzdí se obvod ze ztraceného bednění, položí ležatá kanalizace. Projekt by měl pamatovat i na základy pro stavbu komínu nebo krbu. Po hutnění, uložení a vyvázání armovací výztuže a zhotovení bednění (šalování) se provede vylití základové desky.

Před zděním příček je nutné provést hydroizolaci, případně izolaci proti radonu navařením izolačních pásů. Poté se založí první řada zdiva a rohy podle projektu a s dodržením předepsané vazby a umístění stavebních otvorů pro budoucí okna a dveře se vyzdí obvodové zdivo a nosné i nenosné příčky, případně komín. Důležitými detaily zdění jsou především správné usazení překladů, dodržení provázání zdiva a napojovaných příček, průběžné začištění přebytečného stavebního pojiva (malty, lepidla) ze spár a samozřejmě kolmost, pravé úhly a dodržení rozměrů podle projektu.

Ztužující železobetonový věnec je důležitá statická konstrukce, která ztužuje budovu a přenáší tlakové i tahové síly. Zároveň rovnoměrně rozkládá působení osamělých zatížení (kotvení střechy apod.).

Hrubá stavba se dokončí montáží střešní konstrukce a položením střešní krytiny, stavbou štítových zdí, v případě patrového domu pak uložením stropní konstrukce a vyzděním dalších podlaží. Dokončí se také izolace základové desky, obvodových zdí a soklů a provede se montáž oken a dveří.